Main Menu


ChatBox

Musisz by─ç zalogowany, aby wystawia─ç komentarze na tej stronie. Prosz─Ö si─Ö zalogowa─ç lub je┼Ťli nie masz jeszcze konta udaj si─Ö tutaj i je utw├│rz.Witaj

Login:

Hasło:
Zapami─Ötaj mnie

[ ]
[ ]

Ankieta


Jakie ziarno jedz─? Twoje katarzynki?komponuj─? sam i zamawiam z tegorocznych zbior??w

gotowa paczka ze sklepu

sklepowa mieszanka na wag─?

mam w??asne ??r??d??o ziarnaAutor administrator
Głosy: 199
Poprzednie ankiety


Online

Go┼Ťci: 1
U┼╝ytkownik├│w: 0
Na tej stronie: 1
U┼╝ytkownik├│w: 128, Najnowszy: S??wek87

Rozmna??anie


Rozmna??anie katarzynek nie jest problematyczne Ô?? przy odpowiednim ??ywieniu, temperaturze┬ámin. 18 stopni C┬ái pewno??ci, ??e mamy par─? ptak??w (samca i samiczk─?) mamy szans─? na to, ??e odchowa ona zdrowe pisklaki. Poniewa?? ajmarki pr─???kowane lubi─? i mog─? przebywa─? w budkach l─?gowych przez ca??y rok, nie zawsze mamy gwarancj─?, ??e dostawienie budki od razu zaowocuje l─?gami, bywa i tak, ??e w og??le do nich nie dojdzie, a papu??ki b─?d─? mieszka─? w budkach.
Pami─?tajmy te??, ??e je??li ptaszki maj─? cz─?ste l─?gi, nie wskazane jest przem─?czanie samicy, zdarzaj─? si─? bowiem takie, kt??re mog??yby nie robi─? sobie wcale przerwy w macierzy??stwie, st─?d te?? zaleca si─?, aby par─? dopuszcza─? do l─?g??w maksymalnie 3 razy do roku.
Niekiedy katarzynki kopuluj─? bez obecno??ci budek l─?gowych i w obecno??ci innych ptak??w, tak??e innego gatunku. Nie zawsze oznacza to, ??e jajko jest w drodze, dlatego bardzo wa??na jest obserwacja. Je??li mamy dan─? par─? na tyle d??ugo, by zauwa??y─? wszelkie zmiany co do jej wygl─?du to do??─? ??atwo powinni??my zaobserwowa─?, kiedy samiczka mo??e mie─? jajko, jej brzuszek jest znacz─?co zaokr─?glony w dolnej cz─???ci, oczywi??cie stopniowo si─? to powi─?ksza, wtedy bezwzgl─?dnie umieszczamy budk─? l─?gow─?, je??li jeszcze tego nie zrobili??my. Niekiedy mo??na zaobserwowa─? kopulacj─? mi─?dzy osobnikami tej samej p??ci. Obserwuj─?c ptaki mog─? te?? przyzna─? z ca??─? pewno??ci─?, ??e katarzynki wcale nie s─? trudne w obserwacji i wielokrotnie mo??na zauwa??y─? ich gody i sam─? kopulacj─?, obala to mit jaki kr─???y?? przez do??c d??ugi czas, ??e bardzo rzadko mo??na zobaczy─? je w tej intymnej sytuacji. Kopuluj─?ce katarzynki s─? przy tym cz─?sto g??o??ne, samczyk nie wskakuje na samiczk─?, natomiast ??apie pazurkami jej ogon, podnosi go lekko do g??ry i robi to z boku.
Katarzynki rozmna??amy najlepiej w parach w osobnych klatkach. Rozmna??anie w kolonii (kilka par w jednej klatce lub wolierze) nie jest polecane, poniewa?? ptaki cz─?sto przeszkadzaj─? sobie w l─?gach. Jednak sporo zale??y od wielko??ci woliery i charakteru ptak??w, u jednego hodowcy nie b─?dzie problemu, u innych papugi mog─? by─? g??o??niejsze, coraz cz─???ciej odbieram te?? sygna??y o agresji par wobec innych zajmuj─?cych t─? sam─? klatk─?, niestety ja nie spotka??am si─? z tak─? sytuacj─? (nawet wtedy, gdy z rozmna??aj─?cymi si─? katarzynkami przebywa??a lilianka, ry??owce, czy papu??ka falista). Mo??e mam szcz─???cie, bo zawsze trafia??am na osobniki o ??agodnym usposobieniu.
Budki l─?gowe, najlepsze dla katarzynek, powinny mie─? wymiary: szeroko??─? 20-24 cm, g??─?boko??─? 14 cm, wysoko??─? 17 cm, a ??rednica otworu wej??ciowego oko??o 5 cm. Dno budki wype??ni─? trzeba kilkucentymetrow─? warstw─? wi??r??w z mi─?kkiego drewna. Bardzo drobnych trocin nie polecam. Samiczka przed zniesieniem jajek przewa??nie czy??ci budk─? usuwaj─?c z niej wszystkie trociny. Nie nale??y jej w takim wypadku nic dosypywa─?, dopiero kiedy wykluj─? si─? pisklaki mo??na dosypa─? pod nie troch─? trocin, a jeszcze lepiej wi??r??w. Najwa??niejsze jest dno budki, nie mo??e by─? ??liskie, gdy?? to mog??oby uszkodzi─? stawy piskl─?tom, na pewno jednak nie nale??y przesadza─? z dosypywaniem pod??o??a, nadgorliwo??─? nie jest wskazana. Budki l─?gowe mo??emy pozostawi─? do dyspozycji katarzynek przez ca??y rok (pod warunkiem, ??e s─? trzymane w ogrzewanym pomieszczeniu), poniewa?? katarzynki bardzo lubi─? w nich nocowa─?. Nale??y jednak pami─?ta─? o okresowej ich dezynfekcji, a obowi─?zkowej po ka??dym l─?gu.
Zdarzy??o mi si─? kiedy??, ??e przed budk─? umieszczon─? na dnie klatki samiec usypa?? z piasku znajduj─?cego si─? na dnie wzg??rek, tu?? przy wej??ciu do budki. Zapewne mia??o to by─? u??atwieniem dla wychodz─?cych z niej m??odych.
Ajmarki znosz─? do 6 jaj, z mojego do??wiadczenia wynika, ??e znosz─? 2-3 jajka w odst─?pie jednodniowym, potem robi─? 1-2 dni przerwy i znosz─? kolejne jajka. Wysiadywanie zaczynaj─? r????nie, czasem po zniesieniu 2 czasem 3 jajka, wed??ug mnie jest to uzale??nione od wieku i do??wiadczenia samiczki, a mo??e te?? czynnik??w stresuj─?cych.┬áPiskl─? wykluwa si─? po 24 dniach, tylko┬áraz zdarzy??o mi si─? wyklucie po 19 dniach.
Przed okresem l─?gowym (u moich katarzynek wyst─?puje on najcz─???ciej pod koniec roku) dieta katarzynek nie powinna r????ni─? si─? znacz─?co od tej podstawowej, dalej podajemy papu??kom urozmaicone ziarno (przepis na mieszank─? znajduje si─? w dziale o od??ywianiu), warzywa, owoce, sepi─?. W tym okresie nie mo??emy zapomina─? o wapnie w p??ynie, butelka zakupiona w aptece - nawet ta o najmniejszej pojemno??ci spokojnie wystarczy na d??u??szy czas przed i w trakcie l─?g??w. Po wyl─?gu rodzicom podajemy mieszank─? jajeczn─? przygotowan─? z gotowanego jajka, do kt??rego mo??na doda─? pokruszonego biszkopcika lub kasz─? kukurydzian─?, ja preferuj─? biszkopty. Mieszank─? podajemy w takich ilo??ciach, aby jak najszybciej zosta??a zjedzona.
M??ode przebywaj─? w budce oko??o 6 tygodni. Po opuszczeniu gniazda karmione s─? przez rodzic??w przez oko??o 3-4 tygodnie. Mo??na je pozostawi─? z rodzicami d??u??ej, gdy?? papu??ki nie s─? agresywne wobec m??odych osobnik??w.
Jeszcze jedna wa??na uwaga - przyroda sama si─? broni i wie jak wychowa─? potomstwo, nie ingerujmy sztucznie i bez potrzeby w odchowanie m??odych, je??li rodzice karmi─? piskl─?ta i jest wszystko w porz─?dku to nie starajmy si─? na si??─? karmi─? ich sztucznie, najlepiej wychowaj─? i wykarmi─? ich rodzice. Nie martwmy si─? te?? na zapas, jak to b─?dzie kiedy ju?? wykluj─? si─? m??ode, dajmy im spok??j i tylko od czasu do czasu kontrolujmy sytuacj─? w budce, tak aby nie stresowa─? rodzic??w...

Obr─?czkowanie m??odych katarzynek
Katarzynki obr─?czkujemy po oko??u 10 dniach od┬áwyklucia┬áobr─?czkami o ??rednicy 4,5 mm. Ze wzgl─?du na kr??tkie n????ki tych papuzek nie mo??na stosowa─? du??ych obr─?czek, poniewa?? doprowadzi??oby to do deformacji ko??czyn.

przygotowaniebudki.jpgPod??o??e do klatek - mo??emy u??ywa─? piasku lub skusi─? si─? na pod??o??e w postaci granulek, np. Super Pinio Light┬á- ca??kowicie naturalne, lekkie, delikatne i bardzo wydajne, ulega biodegradacji. Je??li chodzi o zawarto??─? budek l─?gowych - u??ywamy grubszych trocin, ale to w ostateczno??ci, lepsze s─? bowiem wi??ry,┬ánp.┬áChipsi EXTRA XXL - granulat z drewna bukowego,┬áw postaci┬ádrobnych wi??r??w, u??yty do wy??cielenia budek l─?gowych. Nie pyli si─? i dobrze absorbuje┬áwilgo─?!┬áOba produkty mo??na kupi─? w sklepie www.artpet.pl. Oba produkty zosta??y u??yte na┬ázdj─?ciu.
  
 

granulkipinio.jpg Pod??o??e. wiorkichipsi.jpg Wi??ry.

przygotowaniebudki_2.jpgPapu??ki musz─? mie─? wygodny dost─?p do budki, piskl─?tka tak??e powinny mie─? u??atwione wyj??cie z budki. Je??li budki stoj─? bezpo??rednio na dnie klatki to rodzice (zwykle samczyk) usypuje przed wej??ciem do budki kopiec z piasku, aby piskl─? ??atwo wysz??o z budki.

Jeste??my na facebook


facebook.png???

Losowe zdj─?cie


Tak...


Dla cz??owieka podobnie jak dla ptaka, ??wiat ma wiele miejsc, gdzie mo??na odpocz─?─?, ale gniazdo tylko jedno.┬á
 
Oliver Wendell Holmes

Polecamy lecznice dla papug

medicor.jpg

Polecamy


faunaiflora.gif

gery.jpg

admin.maly.png

papugi.gif

Wsp????praca

aviornis.com.pl
forum.woliera.com
lorysa.pl
paszeumazura.pl


www.gieldaptakow.com
www.cztery-lapy.pl

www.papugi-sarek.pl.tl


Blog o ry??owcach
Moja Hodowla i Pasja - S. Go??omb
WPF wystawowe papu??ki faliste
www.mojehobby.org


Tylko dobra muzyka